Lejebetingelser

Lejebetingelser

Lejebetingelser for sæsonpladser på Lemvig Strand Camping.

 1. Hvis ikke andet er aftalt gælder lejemålet for én familie (mor, far og egne børn under 18 år). Andre overnattende skal afregne alm. overnatningspris (der skal afregnes efter hver overnatningsperiode). Adgang til svømmehallen er ikke inkl. pladslejen, der kan købes sæsonkort.
 2. Lejeren skal deponere gyldigt campingpas hos lejrchefen. Vognen skal have nr.plade eller id.plade med gyldig årsmærke.
 3. På kontraktens højre hjørne står nummeret på den måler man skal tilsluttes, tjek om tælleren står på det tal, der er skrevet på kontrakten, er dette ikke tilfældet skal vi straks gøres opmærksom på det.  Tjek jævnlig elmåleren.
 4. Benyttes pladsen udenfor lejeperioden betales almindeligt overnatningsgebyr.
 5. Lejeren er forpligtet til at sikre sig, at overnattende gæster har betalt for overnatning. Dagsgæster, der opholder sig på campingpladsen efter kl. 23, vil blive betragtet som overnattende gæster og afkræves betaling efter samme regler som disse.
 6. Lejeren af pladsen kan til enhver tid udleje sin vogn. Vi skal have besked, og udleverer gerne nøgle. ”De nye” lejere skal betale alm. overnatningspris. Salg af pladsen er ikke tilladt. Giv os besked, hvis vognen sættes til salg.
 7. Hvis sæsonpladsen ikke er taget i brug senest 1 måned efter lejemålets påbegyndelse eller hvis lejer fraflytter midlertidigt, forbeholder lejrchefen sig ret til at disponere over sæsonpladsen. Meddeler lejeren en ankomst- eller tilbagekomst dato, kan man fra denne dato igen disponere over sæsonpladsen. Har man ikke meddelt ankomst- eller tilbagekomstdato, og pladsen er optaget, vil man få tilbudt en anden plads, indtil den lejede atter bliver ledig.
 8. I lejeperioden er lejeren berettiget til at benytte sæsonpladsen til opstilling af campingvogn med fortelt. Læskærme må anvendes, men skal placeres således, at disse hverken hindrer gennemkørsel eller generer naboer. Ekstra telte af enhver art er kun tilladt ifølge aftale med lejrchefen.
 9. Sikkerhedsafstanden mellem campingenhederne skal mindst være 3 meter i henhold til Campingreglementets brandværnsforanstaltninger. Campingvognen skal placeres således, at naboers opbygningsmuligheder ikke forringes. Campingvogn/fortelt/læskærme skal holde en afstand på mindst 1,5 meter fra skelsten/pæl. Campingvognen skal så vidt muligt opstilles på langs af det levende hegn, såfremt campingvognen ønskes placeret anderledes, kræver dette lejrchefens tilladelse.
 10. Ifølge skov og naturstyrelsen må græsset uden for forteltet ikke dækkes af fibertex, gulvtæpper, terrassebrædder eller fliser. Overholdes dette ikke vil det blive fjernet uden yderligere varsel, for lejers regning.
 11. Der må kun parkeres 1 bil på den lejede sæsonplads. Gæsters biler skal parkeres på P-pladsen udenfor bommen.
 12. Det er ikke tilladt at skyde genvej gennem beplantninger og hegn. Veje og stier skal benyttes.
 13. Når luften lukkes ud af hoppepuderne, må der ikke leges på dem før de næste dag er helt oppustet igen.
 14. Hunde (også gæsters hunde) skal holdes i snor, og deres efterladenskaber skal fjernes.
 15. Respekter venligst aflukning af afdelinger ved rengøring.
 16. 16.  Affald skal sorteres i henhold til opslag. De opstillede affaldssække/containere må kun benyttes til almindeligt affald. Andet affald (gl. stole, tæpper, telte m.v.) fjernes ved egen foranstaltning. Græs må ikke komme i containere.
 17. Lejeren er ansvarlig for, at der er renholdt og ryddeligt på den lejede plads. Græsset skal klippes rundt om vognen og 2 meter ud foran forteltet.
 18. Alle enheder får udleveret kort til bommen. Bortkomne kort erstattes med 100 kr. Bomkortet kan åbne bommen i tidsrummet fra kl. 07.00 til kl. 23.00. Ved nødstilfælde udenfor bommens/Informationens åbningstid ringes der på natklokken ved Informations-døren. Fra kl. 23 til kl. 07 er al motorkørsel på pladsen forbudt.
 19. Pladsen efterlades opryddet og nyklippet. Udlejer hæfter ikke for evt. efterladte ting – heller ikke campingvogne/telte, og de vil blive fjernet for lejers regning.
 20. Ved fraflytning af pladsen inden lejeperiodens udløb refunderes ikke noget af lejebeløbet.
 21. Opstår der tvivlsspørgsmål vedrørende noget forhold i forbindelse med lejemålet eller forhold på pladsen er lejrchefens beslutning afgørende.
 22. Overtrædes én eller flere af denne lejekontrakts bestemmelser, anses kontrakten for misligholdt og lejeren kan omgående bortvises fra pladsen.

 

Informationer m.m. vil være at se i opslagstavlen ved kiosken. Så husk at tjekke med jævne mellemrum.

 

(Sæsonkontrakt 2014)