Ordensregler på Lemvig Strand Camping ****

På en campingplads bor mange mennesker på et begrænset areal. De har forskellige vaner, og det er netop en del af charmen ved camping. Men det betyder også, at der nødvendigvis må gælde nogle få, enkle regler, så man undgår, at nogle campister er til gene for andre.

Ophold på pladsen

Lejrcheferne har ansvaret for ro og orden og er til rådighed, hvis der opstår problemer. Lejrchefernes anvisninger skal altid følges. Vi beder dig vise andre campinggæster hensyn og gør opmærksom på, at støjende adfærd ikke er tilladt. I tidsrummet kl. 23-07 skal der være ro på pladsen.
Under opholdet skal al kørsel indskrænkes til det mest nødvendige, og denne nødvendige kørsel skal altid foregå i skridttempo (under 20 km/t).
Kun almindelige telte og fortelte til campingvogne må benyttes. Telthuse med faste vægge, vinduer og døre er ikke tilladt. Campingvogne skal være mobile, dvs. indregistreret til kørsel efter færdselsloven eller være forsynet med DK Camps ID-nr. De i handlen normalt forekomne læsejl må opstilles – privat hegning herudover af enhedspladsen er ikke tilladt.
Flagstænger, antenner o.l. må ikke opstilles, og gravning på enhedspladsen må kun finde sted efter aftale med lejrcheferne.
Brug af enhver form for våben og fyrværkeri er forbudt på pladsen.
Handel på pladsen accepteres kun, hvis lejrchefens tilladelse foreligger.
Fællesfaciliteter, det vil sige, toiletter, vaskerum, køkken og lignende, skal efterlades i samme stand, som du ønsker at forefinde dem det vil sige rene og ryddelige.
De på pladsen opstillede affaldsbeholdere skal altid benyttes.
Bilvask (mod betaling) må kun finde sted på bilvaskepladsen eller på et andet af lejrchefen anvist sted.

Brand- og afstandsregler

Sikkerhedsafstanden mellem campingenhederne skal mindst være 3 meter i henhold til campingreglementets brandværnsforanstaltninger. Campingvognen skal placeres således, at naboers opbygningsmuligheder ikke forringes. Campingvogn/fortelt/læskærme skal holde en afstand på mindst 1,5 meter fra skelsten/pæl. Campingvognen skal så vidt muligt opstilles på langs af det levende hegn, såfremt campingvognen ønskes placeret anderledes, kræver dette lejrchefens tilladelse.

Leg og boldspil

Campingpladsen har egen legeplads og boldbane. Hjælp dine børn med at finde de steder, hvor der må leges eller spilles bold. Boldspil må ikke finde sted mellem telte og campingvogne.

Hunde

Hunde er velkommen på pladsen, men de skal holdes i kort line. De må ikke støje unødigt, og luftning skal finde sted uden for pladsens område eller på et nærmere anvist sted. Hav altid en plasticpose med, hvis uheldet alligevel er ude.

Afrejse

Du skal meddele lejrchefen dit afrejsetidspunkt i så god tid som muligt, især i perioder med kø.
Med mindre andet er aftalt med lejrchefen, skal din plads eller hytte være ryddet og rengjort senest kl. 12 af hensyn til nyankomne gæster.

Ansvar

Lejrcheferne påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af campinggæsternes ejendele. Den, der beskadiger bygninger, materiel eller medcampisters ejendele, kan gøres ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler. De fleste campinggæster er naturligvis hensynsfulde i deres optræden. Sanktioner mod de få, der ikke overholder pladsens reglement, kan være bortvisning fra pladsen.

Natur og miljø

Vi beder dig vise hensyn og værne om både natur og miljø – begge dele er afhængig af din beskyttelse.

Sæsonpladser

For campinggæster, der med campingpladsen har indgået aftale om leje af sæsonplads, gælder mere udførlige regler for campingvognenes mobilitet, enhedspladsernes indretning og DK-Camps ID-nr.-ordning.
Reglerne er sædvanligvis indarbejdet i lejeaftalen om sæsonpladsen, men de vil ligeledes kunne udleveres ved henvendelse til lejrchefen.

#camping #lemvig #hytter #autocamper #windsurfing #kajak #strand #vestjylland #UNESCO #SUP #ferie #campingferie #hytteferie #Danmark #campingplads #krabbefestival